Joint Rescue Coordination Center

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


The organizational chart of the JRCC can be seen below: