English
 

Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης

Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου

  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  Με απόφαση του Υ.Σ και προκειμένου να υπάρχει συντονισμός κατά την κατασκευή, το έργο ανατέθηκε στην CYTA, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), με χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά ταμεία ελέγχου μεταναστευτικής ροής που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και κονδυλίων του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων. Οι κύριες φάσεις κατασκευής του Κέντρου ολοκληρώθηκαν εντός του εξαιρετικά μικρού χρονικού διαστήματος των 2 μηνών. Συγκεκριμένα, οι εργασίες ανακατασκευής των κτηριακών εγκαταστάσεων άρχισαν στις 21 Απριλίου 2016 και ολοκληρώθηκαν στις 23 Ιουνίου 2016.
  Το Κέντρο χωρίζεται σε 5 τομείς.


α. Τον Χώρο λήψης αποφάσεων σε ανώτατο επίπεδο

β. Χώρο εργασίας για 120 άτομα

γ. Χώρο Γενικών Ενημερώσεων – Διαχείρισης ΜΜΕ

δ. Χώρο Διοικητικής Μέριμνας και προσωρινής λειτουργίας του Κέντρου.

ε. και τον Χώρο Ολιγόωρης Παραμονής (Χ.Ο.Π)Ο σχεδιασμός του Κέντρου επιτρέπει την έγκαιρη ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας, την παρακολούθηση της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο, τη λήψη αποφάσεων, και τη διαχείριση της κρίσης με ταυτόχρονη ανάληψη ενεργειών από τους εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να επιτυγχάνεται η πλήρης κάλυψη των αναγκών συντονισμού και διαχείρισης περιστατικών μαζικής διάσωσης με βάση το Εθνικό Σχέδιο «ΤΕΥΚΡΟΣ» εντός της περιοχής ευθύνης Ε- της Κ. Δημοκρατίας, η οποία ταυτίζεται με το FIR Λευκωσίας.

  ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΩΝ “A”
  Πιο συγκεκριμένα, το Συντονιστικό Κέντρο «ΖΗΝΩΝ» διαθέτει ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα η οποία δύναται να φιλοξενήσει τις εργασίες της Υπουργικής Ομάδας Χειρισμού Κρίσεων, που αποτελεί το Στρατηγικό Επίπεδο διαχείρισης κρίσεων και του Κέντρου λήψης των αποφάσεων. Παράδειγμα σε περίπτωση που θα εφαρμοστεί το


  Εθνικό Σχέδιο του ΚΣΕΔ ΄΄ΤΕΥΚΡΟΣ΄΄θα συγκληθεί η ΥΟΧΚ με μέριμνα του Υπουργού Άμυνας σε αυτή την αίθουσα.
  Κατά την ενεργοποίηση του Ειδικού Εθνικού Σχεδίου ΄΄ΤΕΥΚΡΟΣ΄΄ για αντιμετώπιση περιστατικού διάσωσης μεγάλου αριθμού ατόμων όπως παράνομοι μετανάστες ή/και πρόσφυγες οι οποίοι κινδυνέυουν στη θάλασσα σε μικρά σκάφη, θα συγκληθεί η Υπουργική Ομάδα Χειρισμού Κρίσεων αποτελούμενη από τους ΥΠΕΞ, ΥΠΕΣ, ΥΠΑΜ, ΥΜΕΕ, ΥΔΔΤ, καθώς επίσης και από οποιαδήποτε άλλο Υπουργείο κριθεί αναγκαίο.  Για το σκοπό αυτό η αίθουσα είναι εξοπλισμένη με σύστημα τηλεδιάσκεψης πολλαπλών αποδεκτών για επικοινωνία με άλλα κέντρα επιχειρήσεων κρατικών υπηρεσιών ή ξένων χώρων, προβολικό στο οποίο μπορούν να προβληθούν ενημερωτικές παρουσιάσεις για την εξέλιξη των επιχειρήσεων, 2 οθόνες τηλεόρασης στις οποίες δύναται να προβάλλονται σε πραγματικό χρόνο είτε οι αεροπορικές και ναυτικές εικόνες ραντάρ, είτε ακόμα και οι μεταδόσεις των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν το περιστατικό συμβεί σε απόσταση μικρότερη των 20 χλμ από τις ακτές, το Κέντρο δύναται να λαμβάνει και εικόνα καμερών από το πεδίο των επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση των δυνατοτήτων του συστήματος παράκτιας Παρατήρησης. Είναι πολύ σημαντική η παροχή όλων αυτών των πληροφοριών ιδιαίτερα σε πραγματικό χρόνο στην ΥΟΚΧ ,η οποία σε τέτοιες περιπτώσεις διάσωσης θα πρέπει να λαμβάνει σημαντικές και κρίσιμες αποφάσεις στον ελάχιστο χρόνο.

Η αίθουσα διαθέτει 20 βασικές θέσεις εργασίας με ενσύρματες και ασύρματες δυνατότητες για την κάλυψη των αναγκών της Υπουργικής Ομάδας Χειρισμού Κρίσεων καθώς και άλλες 30 θέσεις εργασίας για τους εκπρόσωπους των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.


  ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Προχωρώντας, συναντάμε τον χώρο εργασίας των συντονιστών των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.Η εν λόγω αίθουσα όταν απαιτηθεί θα λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και για όσο διάστημα διαρκέσουν οι επιχειρήσεις Ε-Δ, με στελέχωση από τους επιχειρησιακούς συνδέσμους όλων τωνεμπλεκόμενων κρατικών φορέων. Επιπρόσθετα, στη συγκεκριμένη αίθουσα θα έχουν τη δυνατότητα να παρευρίσκονται και εκπρόσωποι Πρεσβειών ή αντιπροσωπειών άλλων φορέων όπως είναι η διεθνής αμνηστία για τους πρόσφυγες του Ο.Η.Ε για σκοπούς αλληλοενημέρωσης και αποτελεσματικού συντονισμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εθνικού Σχεδίου Ε-Δ και κατά την κρίση της ΥΟΧΚ.

Οι εκπρόσωποι των Υπηρεσιών αφού λάβουν ενημέρωση από το ΚΣΕΔ για την εξέλιξη της επιχείρησης, και την επικείμενη υποδοχή μεγάλου αριθμού διασωθέντων θα έχουν την ευθύνη της σχεδίασης, του συντονισμού και της έγκαιρης ενεργοποίησης όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών για την υποδοχή των διασωθέντων στα σημεία επιλογής του ΚΣΕΔ και τη μεταφορά τους στα σημεία διαλογής και διαχείρισης αυτών. Ως τέτοιο σημείο είναι και ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος παρά το Κέντρο ΖΗΝΩΝ.   Λόγω των πολλαπλών δυνατοτήτων του Συντονιστικού Κέντρου «ΖΗΝΩΝ», τμήμα της Αίθουσας, δύναται να διατεθεί κατόπιν αιτήματος, σε Ευρωπαϊκούς ή/και άλλους Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή είτε στο πλαίσιο αποφάσεων της Ε.Ε ή/και του Συμβουλίου Ασφαλείας για σκοπούς υποβοήθησης των επιχειρήσεων εκκένωσης αμάχων από περιοχές κρίσης.


   Πιο συγκεκριμένα, ο χώρος εργασίας των συντονιστών των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών αποτελείται από 5 τομείς, οι οποίοι διαθέτουν συνολικά 120 θέσεις εργασίας με ενσύρματες και ασύρματες δυνατότητες, χάρτες σχεδίασης και υποτύπωσης, καθώς επίσης Η/Υ στον οποίον ο κάθε χειριστής θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις αεροπορικές και ναυτικές εικόνες ραντάρ καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες επιχειρήσεις.


   ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΜΕ
   Τη βασική δομή του Συντονιστικού Κέντρου «ΖΗΝΩΝ», συμπληρώνει η Αίθουσα Ενημέρωσης και Διαχείρισης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

   Η αίθουσα, είναι χωρητικότητας 120 ατόμων και σ’ αυτήν επιτυγχάνεται η άμεση διάδραση μεταξύ Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Επιπέδου, αφού εδώ θα λαμβάνουν χώρα όλες οι ενημερώσεις μεταξύ της Πολιτικής Ηγεσίας και των εκπροσώπων των διάφορων Υπηρεσιών.

   Διαθέτει όλα τα απαραίτητα συστήματα για την παρακολούθηση της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο, τερματικά των ναυτικών και αεροπορικών ραντάρ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ναυτικούς και αεροπορικούς σταθμούς ασύρματων καθώς επίσης και σταθμούς ασυρμάτων για την επικοινωνία με όλες τις κρατικές Υπηρεσίες και την άμεση λήψη ή/και διαβίβαση οδηγιών και πληροφοριών.    Όλες οι ληφθείσες πληροφορίες και εικόνες μέσω του εξειδικευμένου συστήματος προβολής, διαβιβάζονται σε όλες τις υπόλοιπες αίθουσες του Κέντρου.

   Η διαθεσιμότητα εικόνας κατά τη διάρκεια σχεδίασης και συντονισμού μίας επιχείρησης μαζικής διάσωσης και γενικότερα μία κρίσης αποτελεί εξαιρετικό πλεονέκτημα. Για το σκοπό αυτό, το ΚΣΕΔ μέσω Ευρωπαϊκού προγράμματος δημιούργησε ένα Οπτικό Σύστημα Παράκτιας Παρατήρησης με Κάμερες το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς της εικόνας, σε πραγματικό χρόνο, από το πεδίο των επιχειρήσεων προς το Κέντρο, με ταυτόχρονη προβολή της εικόνας σε όλες τις αίθουσες.

   Η εν λόγω αίθουσα θα χρησιμοποιείται επίσης για την ενημέρωση των ΜΜΕ επί των εξελίξεων των επιχειρήσεων και επιπλέον λόγω της δυνατότητας λειτουργίας μεταφραστικού συστήματος, δύναται να χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή διεθνών ενημερώσεων, σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων.


    ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ – ΧΩΡΟΣ ΟΛΙΓΟΩΡΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ   Με μια περιήγηση στις εξωτερικές εγκαταστάσεις του Κέντρου μπορεί κανείς να κατανοήσει αμέσως τα πολλαπλά πλεονεκτήματα και την ιδέα δημιουργίας και λειτουργίας του Συντονιστικού Κέντρου «ΖΗΝΩΝ» στον υφιστάμενο χώρο.Το Κέντρο διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την αρχική διαχείριση και ολιγόωρη παραμονή των διασωθέντων μέχρι τον επαναπατρισμό ή την προώθηση τους στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους φιλοξενίας που διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία. ‘όπως προνοεί το ΕΕΣ «ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ».

   Προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις θα παρέχουν όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις τόσο στους διασωθέντες όσο και σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την υποδοχή και την διαχείριση τους, όπως Αστυνομία, Υπηρεσία Ασύλου, ΥΠΕΞ, Πολιτική Άμυνα Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και άλλες.

   Σε συνεργασία με την Διαχειρίστρια Εταιρεία και τις αρχές ασφαλείας του Αεροδρομίου Λάρνακας έχει διανοιχθεί πύλη εισόδου/εξόδου ειδικά για τους σκοπούς που εξυπηρετεί το Κέντρο. Διαμέσου της συγκεκριμένης πύλης θα επιτυγχάνεται τόσο η υποδοχή μαζικής ροής αμάχων όσο και ο επαναπατρισμός τους (εάν αυτό είναι άμεσα εφικτό) κάνοντας παράλληλα χρήση του παλαιού αερολιμένα της Λάρνακας, ενώ με την πιο πάνω διαδικασία δεν θα επηρεάζεται η εύρυθμη λειτουργία του Διεθνούς Αερολιμένα «Γλαύκος Κληρίδης». Η συγκεκριμένη δυνατότητα του Κέντρου θα είναι διαθέσιμη και κατά την υποδοχή ή την αναχώρηση των υπηκόων ξένων χωρών, σε επιχειρήσεις μαζικής εκκένωσης αμάχων από γειτονική περιοχή κρίσης, με την ταυτόχρονη ενεργοποίηση του Ειδικού Εθνικού Σχεδίου «ΕΣΤΙΑ», το οποίο προνοεί όλες τις ενέργειες των κρατικών φορέων σε περιπτώσεις «Εκκένωσης πολιτών από γειτονικές χώρες» .
    ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   Το Συντονιστικό Κέντρο «ΖΗΝΩΝ», λόγω του πολλαπλού του ρόλου έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί προκειμένου να μπορεί να υποστηρίξει επιχειρήσεις για παρατεταμένο χρονικό διάστημα . Για το σκοπό αυτό διαθέτει κατάλληλους και πλήρως εξοπλισμένους χώρους εστίασης, κουζίνα, χώρους ξεκούρασης, χώρους υγιεινής, καθώς επίσης και γραφεία για την ομάδα καθημερινής υποστήριξης της λειτουργίας του Κέντρου.

    ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    Όλες οι αίθουσες συντονισμού, τα γραφεία υποστήριξης καθώς και όλα τα συστήματα ελέγχου, διαχειρίζονται μέσω κεντρικού διακομιστή δεδομένων (server), προκειμένου να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία και διαχείριση των πληροφοριών.
    Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το Κέντρο διαθέτει υψηλά επίπεδα ασφάλειας αφού πέραν του συστήματος συναγερμού και του κλειστού συστηματος καμερών για επιτήρηση εντός και εκτός του κτηρίου, διαθέτει επίσης και ειδικη περίφραξη προδιαγραφων ΝΑΤΟ η οποία επιτηρείται από μηχανοκίνητα περίπολα της .Α.Σ.Α.
    Τέλος όλες οι εγκαταστάσεις καλύπτονται από συστήματα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση ειδικών ηλεκτροπαραγωγικών γεννητριών, αφού το Κεντρο πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε περιόδους κρίσεως και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.   Η δημιουργία και λειτουργία του Συντονιστικού Κέντρου «ΖΗΝΩΝ» είναι πρωτοποριακή και θα συμβάλει σημαντικά στην προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας όχι μόνο για έλεγχο των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή μεταξύ Κύπρου και Ανατολικής Μεσογείου αλλά και στην πρακτική συνδρομή της Κύπρου στην κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της Ε.Ε , καθιστώντας την Κυπριακή Δημοκρατία ως κύριο παροχέα ασφάλειας και υποστήριξης ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο.


   ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.pdf